DISCLAIMER

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DISCLAIMER

1.     Identiteit en contactgegevens van St. Paulus bakkerij nv

1.1. De website beschikbaar op het adres https://www.stpaulus.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Sint Paulus Bakkerij nv, met ondernemingsnummer BE P0458.308.568 en met maatschappelijke zetel te Monnikenwerve 99 -101, 8000 BRUGGE (hierna ook: “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij” of “ons”).

1.2. Informatie en gegevens van St. Paulus bakkerij nv:

Rechtsvorm: nv
Vennootschapsnaam: St. Paulus bakkerij
Handelsnaam: St. Paulus bakkerij
Maatschappelijke zetel: Monnikenwerve 9-101,8000 BRUGGE
BTW-nummer: [BE 0458.308.568]
Telefoonnummer: 050 45 08 11
E-mail: info@stpaulus.be
Hyperlink(s) Website: https://www.stpaulus.be

2.     Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de Website. Huidige voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan u op of via de Website gebruik maakt.

2.2. Vooraleer u op enigerlei wijze gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) de Website, dient u zich uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met (de toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer’ op de Website.

2.3. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.

2.4. St. Paulus bakkerij nv behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 11/05/2018. 2.5. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).

3.     Gebruiksvoorwaarden

3.1. Informatie en inhoud op de Website

3.1.1. St. Paulus bakkerij nv tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de Website, zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor St. Paulus bakkerij nv geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

3.1.2. St. Paulus bakkerij nv kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de Website beperken of verhinderen.

3.1.3. De informatie op de Website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met St. Paulus bakkerij nv. De informatie op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van St. Paulus bakkerij nv i.v.m. de werking en de inhoud van de Website louter inspanningsverbintenissen zijn.

3.1.4. U bent ertoe gehouden de Website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden. De door u verschafte informatie: i. moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn; ii. mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, terroristisch, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden of met de wet; iii. mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de Website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van St. Paulus bakkerij nv en/of voor (persoons)gegevens van u of andere gebruikers van de Website; iv. mag de goede reputatie van St. Paulus bakkerij nv en/of haar partners niet schaden; v. mag geen hyperlinks bevatten naar andere websites; vi. mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Privacywet – vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) die voormelde Privacywet zal vervangen - en de Wet Marktpraktijken (inz. Boek VI Wetboek Economisch Recht); vii. mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (zoals auteurs- en naburige rechten, octrooirechten, merkenrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten, softwarerechten, handelsnamen en know-how); U dient St. Paulus bakkerij nv in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.

3.2. Uw verplichtingen

3.2.1. U dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de Website. U dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te beschikken.

3.2.2. Voor het geval de systemen van St. Paulus bakkerij nv, van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en/of van haar andere gebruikers schade zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, bent enkel u integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van St. Paulus bakkerij nv en zal u St. Paulus bakkerij nv integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en gebruikers van St. Paulus bakkerij nv) die hierdoor schade zouden lijden.

3.3. Maatregelen

3.3.1. St. Paulus bakkerij nv heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling u de toegang tot de Website (of een gedeelte ervan) te ontzeggen en/of de overeenkomst met u onmiddellijk te beëindigen, namelijk in geval u zich op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige gebruiksvoorwaarden, de privacy policy van St. Paulus bakkerij nv en/of de andere (bijzondere of algemene) bepalingen van de overeenkomst met St. Paulus bakkerij nv. In voorkomend geval is St. Paulus bakkerij nv op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die u hierdoor zou lijden.

3.3.2. St. Paulus bakkerij nv heeft tevens het recht om informatie geplaatst door u op de Website eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan te passen of te doen aanpassen, te weigeren of te verwijderen in geval deze informatie in strijd zou zijn met huidige gebruiksvoorwaarden, geldende wetgeving en/of rechten van derden, onverminderd toepasselijke privacyregelgeving.]

4.     Verwerking van persoonsgegevens

St. Paulus bakkerij nv draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website, kunt u de privacy policy raadplegen op: https://www.stpaulus.be.

5.     Aansprakelijkheid

5.1. St. Paulus bakkerij nv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor: - de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de Website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen; - enige beslissing genomen of handeling gesteld door u op basis van de inhoud of informatie op de Website; - eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de Website; - (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het downloaden vanuit en/of gebruiken van de Website; - indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.); - gevallen van overmacht; - een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout.

5.2. St. Paulus bakkerij nv kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

5.3. Niets sluit evenwel de aansprakelijkheid uit van St. Paulus bakkerij nv voor opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout. De aansprakelijkheid van St. Paulus bakkerij nv, zowel voor directe als indirecte schade, is in ieder geval beperkt tot het laagst van volgende bedragen:

(i) het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar met een maximum van EUR per schadegeval of
(ii) het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de diensten waarop de klacht is gebaseerd met een maximum van EUR. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 5 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

6.     Intellectuele eigendom

6.1. De Website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de Website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van St. Paulus bakkerij nv of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van St. Paulus bakkerij nv of haar licentiegevers. Het is u met andere woorden te allen tijde (ook na beëindiging van de overeenkomst met St. Paulus bakkerij nv) verboden de Website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de Website en/of de inhoud van de Website, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van St. Paulus bakkerij nv of haar licentiegevers.

6.2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van St. Paulus bakkerij nv aan u.

6.3. U erkent en aanvaardt dat voor de diensten op de Website gebruik kan worden gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden.

6.4. U erkent en aanvaardt dat informatie of inhoud op de Website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten van derden. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en St. Paulus bakkerij nv integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden in dit verband.

7.     Klachten

Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kunt u rapporteren aan St. Paulus bakkerij nv via e-mail: info@stpaulus.be .

8.     Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van [BRUGGE], tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

9.     Contactgegevens St. Paulus bakkerij nv

Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de gebruiker St Paulus bakkerij nv contacteren via onderstaande gegevens:

Adres: Monnikenwerve 99-101, 8000 BRUGGE
E-mailadres: info@stpaulus.be
Telefoonnummer: 050 45 08 11
Faxnummer: 050 31 22 28

 

PRIVACY POLICY ST PAULUS BAKKERIJ

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. De website beschikbaar op het adres https://www.stpaulus.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Sint Paulus Bakkerij nv, met ondernemingsnummer BE 0458.308.568 en met maatschappelijke zetel te Monnikenwerve 99 -101, 8000 BRUGGE (hierna ook: “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij” of “ons”).

1.2. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3. Deze privacy policy is enkel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website door Verwerkingsverantwoordelijke en/of door verwerkers (bv. externe dienstverleners of onderaannemers) die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken en daartoe met ons een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Specifiëren indien privacy policy ook van toepassing is op andere verwerkingsactiviteit(en) Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in onze diensten.

1.4. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). Onze aangestelden of medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.5. Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@stpaulus.be . Wij zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.6. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 11/05/2018.

1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

2. Wie zijn wij en hoe kunt ons contacteren ?

Rechtsvorm: nv Vennootschapsnaam: St Paulus Bakkerij

Handelsnaam: St Paulus

Maatschappelijke zetel: Monnikenwerve 99-101, 8000 BRUGGE

BTW-nummer: BE 0458 308 568

Telefoonnummer: 050450811 E-mail: info@stpaulus.be

Hyperlink(s) Website: www.stpaulus.be

3. Contactgegevens Data Protection Officer

/

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

4.1. We verzamelen alle informatie die u ons verstrekt wanneer u onze contactformulieren gebruikt (bijvoorbeeld ‘vacatures’, ‘contact en bestellingen’, of info').

4.2. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens via onze contactformulieren is geen wettelijke of contractuele vereiste;

Houd er echter rekening mee dat velden gemarkeerd met een asterisk (*) verplichte velden zijn, omdat we deze informatie nodig hebben om te voldoen aan of te reageren op uw verzoek. Andere informatie of persoonlijke informatie die u met ons deelt bij het invullen van onze contactformulieren is naar eigen goeddunken. Als u contact met ons opneemt, houden wij die correspondentie bij.

5. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

5.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:

- om te reageren op uw verzoek of vragen wanneer u contact met ons opneemt.

- om u toe te staan te solliciteren op vacatures, wanneer u daarvoor kiest.

5.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy - door de knop ok aan te klikken voorafgaand aan het gebruik van de Website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de Website - geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

6. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

6.1. Op of via de Website verwerken wij enkel, en voor zover u deze verstrekt, volgende persoonsgegevens: specifiëren .

6.2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IPadres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.

7. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Verwerkingsverantwoordelijke)?

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw persoonsgegevens worden in opdracht van ons o.m. ook verwerkt door onze IT leverancier www.corpus-design.be. Deze verwerking wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben gesloten.

8. Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen ?

nee

9. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

9.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. De hosting van de website zal bij alfahosting opgeslagen worden.

9.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer bewaren dan de wettelijke termijn.

10. Wat zijn uw rechten?

10.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om: - inzage van uw persoonsgegevens; - verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens; - beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

10.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

10.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

10.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

10.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit.

10.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

10.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u ons eenvoudigweg een verzoek richten op info@stpaulus.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

11 Wat zijn onze verplichtingen?

11.1. Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

11.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

11.3. Wij werken mee met de bevoegde privacyautoriteiten (op hun verzoek).

11.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan. In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u. In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres info@stpaulus.be

11.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

12. Cookies

12.1. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

12.2. Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy, met inbegrip van cookie policy, door het vakje omschrijving aan te vinken voorafgaand het gebruik van de Website, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de Website.

Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt: i. Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser sluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren. ii. Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van Combell / Google Inc. (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt. iii. Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren. iv. Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

12.3. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan info@stpaulus.be

12.4. De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

12.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert. Vragen? Contacteer ons gerust: info@stpaulus.be